Ol Nek i Switpela Olgeta Oltaim

September 07, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Wanpela bilong ol dispela as skul tok Baibel i skulim long ol wok manmeri bilong God, em i long singim ol song bilong lotu bilong givim biknem long Em. Dispela pasin bilong singim ol song bilong lotu long God, em i go bek long taim bilong ol Isrel, ol wok manmeri bilong God bipo. Na bilong bihainim ol stori bilong Baibel, ol bin yusim tu sampela ol samting bilong pilai musik, olsem psaltery (narapela kain harp), harp na samting olsem gita i gat tenpela string bilong mekim musik taim ol singim song. 

SAM 92:1,3 

1 Em i gutpela samting long givim tenkyu long BIKPELA, na singim ol song i litimapim nem bilong Yu, O man i Antap olgeta, 

3 I gutpela long mekim olsem long gita i gat 10-pela string, na long samting i olsem harp, na long harp long musik i isi.

I gat tok strong long ol Kristen tu long singim ol sam, ol song bilong lotu, na ol song bilong spirit sait long God. Ol dispela song tu em i wanpela rot bilong strongim bilip, strongim bel na givim gutpela tingting long ol brata na ol susa insait long Sios.

KOLOSI 3:16 

Larim tok bilong Kraist stap insait long yupela planti moa long olgeta save tru, taim yupela skulim na givim strongpela skul wanpela i go long narapela long ol sam na ol song bilong lotu na ol song long sait bilong spirit, taim yupela i singim song wantaim marimari insait long ol bel bilong yupela i go long Bikpela.

Na olgeta wan wan taim yumi singim song long God, yumi mas mekim em wantaim marimari insait long ol bel bilong yumi. Planti taim, long pasin bilong ol yet, ol man i laikim tru musik. Bilong pruvim dispela, i gat bikpela namba tru bilong ol dispela song ol i raitim na singim bilong tingim olgeta wan wan man na olgeta narapela samting.

Kain olsem, i gat ol song bilong tingim kantri bilong wanpela man, we, insait long en, em i soim pasin bilong stap redi long wokim wok bilong helpim kantri, pasin bilong laikim tru na pasin bilong pasim yu yet long mama graun. Tru, olgeta wan wan kantri i gat song bilong em yet, dispela, ol manmeri bilong em, yangpela na lapun, ol i singim bipo ol bung o ol wok i stat. I gat ol song tu ol i makim i go long ol papamama i stap klostu tru long bel bilong yumi, bilong tingim pasin bilong laikim tru na ol sakrifais i no bihainim wanpela askim bilong ol. Tasol, ol Katolik i gat planti song tru bilong apim nem bilong Maria. I gat ol song i soim pasin bilong kirap nogut na tingting planti long naispela luk bilong ol samting bilong dispela graun God i bin wokim na bilong unives. Na i gat milien milien ol song tu ol man i singim bilong tingim ol pren na ol man i stap klostu long bel bilong ol.

Sapos yumi singim ol song bilong tingim ol olgeta, wantaim bel na kirap nogut, ating em i fit moa olgeta olsem yumi singim ol song long Em husat i bin kamapim yumi long nating bilong soim bilip, pilim bilong givim tenkyu, ol pasin bilong givim biknem, na amamas bilong yumi long gutpela pasin bilong soim pasin bilong laikim tru bilong Em? Em i nogat samting sapos yumi no gat ol naispela nek bilong singim song, o sapos yumi singim song i no bihainim stret musik. Bikpela samting em yumi singim song long God wantaim pasin beltru na marimari insait long ol bel bilong yumi.

Yumi ken klia tru olsem Kraist na ol aposel tu bin singim ol song bilong lotu long God. Baibel i no givim yumi wanpela tok bilong pruvim olsem ol aposel bin gat ol naispela nek bilong singim song, tasol Mi bilip tru olsem Bikpela Jisas i gat wanpela nek i switpela na i pulim harim. Em i switpela moa na pulim harim moa long olgeta narapela nek man i harim pinis.

Narapela long switpela saun bilong em, nek bilong Bikpela Jisas Kraist i stap naispela na i gat namba, dispela kain, lain sipsip bilong Em i luksave na bihainim.

JON 10:3-5

3 Wasman bilong dua i opim dua long em. Na ol sipsip i harim nek bilong em. Na em i kolim ol sipsip bilong em long nem, na stiaim ol i go ausait. 

4 Na taim em i putim sipsip bilong em i go ausait, em i go pas long ol, na ol sipsip i bihainim em. Long wanem, ol i save long nek bilong em. 

5 Na ol i no inap bihainim ausait man, tasol ol bai ranawe long em. Long wanem, ol i no save long nek bilong ol ausait man. 

Ol sipsip i luksave, putim yau, na harim nek bilong Bikpela Jisas Kraist. Dispela i soim ples klia olsem ol i luksave long Em olsem Wasman bilong ol. 

I gat wanpela vidio bilong wanpela traim bilong saiens, dispela i pruvim olsem wanem ol sipsip long bodi sait i klia tru na bihainim nek bilong wasman bilong ol, na tu, ol bai no harim nek bilong narapela man tasol dispela nek bilong trupela wasman bilong ol tasol.

Tripela man bin traim long singautim ol sipsip taim ol i kaikai gras long ples kunai. Maski ol dispela man bin stap long wanpela hap we ol sipsip bai inap harim ol, i no gat wanpela sipsip bin kirap long singaut. I no gat wanpela bilong ol bin soim wanpela mak bilong luksave long ol nek bilong ol dispela man, na i no gat wanpela bilong ol husat bodi bin kirap liklik. Tasol taim trupela wasman bilong ol bin singautim ol, wantu ol bin kirap long singaut bilong em. Ol bin bihainim em bikos ol bin save long nek bilong em.

Dispela “nek” bilong Kraist stap insait long JON 10:3-5, tru tru em i no minim dispela nek ol man ken harim long yau. Dispela nek em i piksa bilong ol skul tok na ol tok strong bilong Em.

Dispela pasin bilong ol sipsip long bodi sait bilong bihainim nek bilong wasman bilong ol long bodi sait, em i olsem dispela pasin bilong ol man bilong bihainim Bikpela Jisas Kraist bilong bihainim nek bilong Em o ol skul tok bilong Em. Em i minim olsem, ol trupela man bilong bihainim Kraist o ol trupela Kristen, ol i no harim tasol nek bilong Em o ol skul tok na ol tok strong bilong Em. Ol i bihainim ol tu. Na ol bai no bihainim ol narapela skul tok, tasol bilong Kraist tasol.

Mi bin kam long wanpela famili bilong ol strongpela Katolik. Mama bilong mi bin wokabaut wantaim ol skru bilong lek stat long dua bilong haus lotu long ples Baclaran i go olgeta long alta. Papa bilong mi na ol tumbuna bilong mi, husat bin kam long biktaun Naguilian long provins La Union, ol tu bin stap ol strongpela Katolik.

Long dispela taim em bin stap Katolik, mama bilong mi save harim ol pater husat i ritim sampela ves long misa, taim ol i no givim wanpela tok klia long ol ves ol i ritim, na bihain go yet long stori bilong ol. Tasol, taim mama bilong mi bin harim nek bilong Kraist, kain olsem, taim em bin harim ol dispela skul tok bilong Em em no bin harim yet long ol pater bilong Katolik Sios, wantu em bin harim nek bilong Kraist. Em bin lusim Katolik Sios na kisim baptais insait long Sios bilong God, we em bin inapim yet wanem samting nek bilong Kraist i toktok long en. Em pruvim tasol olsem, sapos wanpela i stap wanpela bilong lain sipsip bilong Kraist, klia tru em bai luksave long nek bilong Em, na, taim em no gat tupela tingting, em bai bihainim Em.

Mi klia tru olsem nek bilong Kraist i gat switpela saun na i mekim ol man interes. Long dispela as, em bin kisim interes bilong mama bilong mi wantu. Em no bin inap long agensim em.

Tasol, mi no save sapos ol aposel bin gat ol nek i gat switpela saun tu. Tasol wanem samting mi klia tru long en, em i olsem. Ol bin singim ol song bilong lotu na ol song bilong givim biknem long God tu.

MATYU 26:29-30 i tok,

 29 Tasol Mi tokim yupela, Mi bai i no inap dring i stat long nau i go bilong dispela prut bilong diwai wain, inap long dispela de, taim Mi dringim dispela nupela wantaim yupela insait long kingdom bilong Papa bilong Mi. 

30 Na taim ol i bin singim wanpela song bilong lotu, ol i go ausait i go long maunten bilong ol Oliv.

Dispela em wanpela taim Kraist na ol aposel bin singim wanpela song bilong lotu, bihain long dispela, ol bin go long Maunten bilong Ol Oliv. Long dispela nait, Judas Iskariot bin putim Bikpela Jisas Kraist long han bilong birua. 

Maski yumi yet i no bin harim nek bilong Kraist long bodi sait, mi gat strongpela bilip olsem nek bilong Bikpela Jisas Kraist em i dispela nek i naispela olgeta dispela graun ken harim. Na bikpela pasin tru bilong nek bilong Papa, em tasol inap winim naispela saun bilong nek bilong Kraist. Pita, Jems na Jon bin inap long harim nek bilong Papa. Na tu Jon dispela Baptis bin harim em taim em bin givim baptais long Bikpela Jisas Kraist long wara Jordan, we Em bin tok, “…Dispela em i Pikinini Man bilong Mi i stap klostu tru long bel bilong Mi, long husat Mi gat amamas tru.” (Matyu 3:17)

Wanpela samting tru i no gat wanpela man inap agensim em i olsem. Ol nek bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i ol dispela kain nek ol man ken harim, ol i switpela olgeta, ol i fit olgeta long lotuim, ol inap olgeta bilong laikim tru, na ol i pulim interes olgeta.. Na ol skul tok bilong Ol i soim ples klia ol dispela kain skel. Amen. 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: