As Tingting bilong Kamapim Laip na Mining bilong Em

September 15, 2020 0 Ol Toktok long Dispela

Olgeta samting i stap laip God i wokim, ol i stap bilong tingim wanpela as tingting stret, na em i bilong inapim kain as tingting olsem, inap long ol laip bilong ol bai i gat mining.

Sapos yu wanpela man bilong lukluk gut long kain kain ol samting i stap laip God i wokim i stap nabaut long yu, yu bai klia olsem olgeta wan wan bilong ol i klia long as tingting stret bilong stap bilong ol, na, olsem ol i redi long wokim wok bilong bihainim as tingting bilong wokim ol, long olgeta kain rot.

Lukim ol hani bi. Wanpela hani bi man, o drone, em save olsem as tingting bilong wokim em o wok bilong em, em i long pas long hani bi kwin na givim bel long em. Na bikos em klia long wok bilong em, em wokim em maski em save olsem, taim em wokim, em bai lusim laip bilong em bikos bihain long pas long kwin, em bai go long dai. Olsem na, ol kolim dispela sexual suicide (pasin bilong kilim em yet dai bilong tingim seks). 

Daunbilo em i wanpela hap bilong wanpela rait i gat het tok, “Sexual Suicide by Honey Bees: The tragic Plight of the Male Honey Bee.” (Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man)

Pasin bilong Kilim Em Yet Dai Bilong Tingim Seks Ol Hani Bi i Mekim: Samting Nogut I Kamap long Hani Bi Man

“Hani bi man, dispela ol i kolim drone, em i stap long wanpela as tingting tasol, olsem long givim bel long kwin. I no gat nid liklik long em taim em i wokim pinis dispela wok long bung bilong ol…”

Tasol, drone i strong tru long misin bilong em na em bai givim laip bilong em long dispela tingting. Honey bee mating (taim hani bi man i givim bel long kwin) em i wanpela bilong ol strongpela piksa olgeta bilong sexual suicide long grup olgeta bilong ol binatang. Hani bi seks i kamap long win taim kwin i flai bilong painim ol man bilong givim bel long em. Ol drone i resis long dispela sans bilong pas long kwin bilong ol, taim ol i bung wantaim nabaut long em taim em flai.

Bihain, wanpela strongpela drone bai mekim muv bilong em. Taim em holimpas kwin, drone i kamautim insait bilong penis bilong em, taim em mekim ol masel bilong bel bilong em muv na em yusim hemostatic pressure (presa long blut), na putim em tait insait long rot bilong karim pikinini bilong kwin. Wantu em bai rausim sperm strong tumas olsem na dispela i balisim arere bilong penis bilong em, na em bai stap insait long kwin. Drone i pundaun long graun, we em i dai bihain liklik…”

Long dispela, yumi lukim olsem wanem hani bi man i tingim strong tru misin bilong em, maski em bai tekewe laip bilong em yet. 

Yu inap tok olsem laip bilong drone i gat mining bikos em inap long inapim as tingting bilong stap bilong em na God i yusim em long kamapim planti moa ol hani bi. Sapos hani bi man, o drone, i no bisi long wok bilong em, nogut kain bi olsem bin laik pinis olgeta, o nogut ol pinis olgeta bipo. Tasol bikos long ol taim ol gat seks olsem, kwin i karim ol hani bi kiau i planti tru, bihain, ol dispela bai kamap ol yangpela hani bi.

Em i no hani bi man tasol, o drone, husat i gat wanpela wok stret bilong wokim. Tru, olgeta wan wan memba bilong bung bilong ol hani bi i gat wok bilong inapim. Kwin, kain olsem, em i bosim dispela wok bilong lukautim olgeta bung bilong ol hani bi. Em i wok bilong em long pait bilong lukautim bung bilong ol long ol ausait lain husat laik kam insait na bagarapim ol. Na bikos em gat bikpela wok tru, em no nidim long go ausait bilong painim kaikai bilong em. Dispela wok em bilong ol wok bi.

Ol wok bi i ol dispela husat i go ausait, husat i flai long wanpela flaua i go long narapela bilong kisim nectar (switpela wara bilong flaua) bilong givim long kwin. Ol wok bi i bungim nectar long ol flaua, taim ol i pulim wantaim maus bilong ol, na bihain, ol i bringim em long haus bilong ol, inap long kwin bai gat saplai bilong kaikai olgeta taim. Taim ol pasim nectar long ol maus bilong ol wanpela i go long narapela, isi isi em kamap hani, dispela ol wok bi i bungim insait long ol honeycomb cell (ol liklik hap bilong putim hani long en). Taim hani bi kwin i no inap pinisim olgeta hani ol bin bungim long em, ol man i kaikai dispela hani em no kaikai.

Hani, moa yet honeycomb, em no test swit tasol, tasol em helpim gut tru ol man long bodi sait. Tru, Baibel i givim tingting long kaikai hani.

PROVEP 24:13 i tok, 

Pikinini man bilong mi, kaikai hani, bilong wanem, em i gutpela, na kom bilong hani, dispela i swit long maus bilong yu. 

Oltaim yumi inap putim bilip long olgeta wan wan tok bilong God stap long rait insait long Baibel. Tru tumas, hani i gutpela. Tru, ol saveman i kaunim em olsem wanpela kain kaikai i inap tru bikos em gat olgeta kain samting i bikpela tru, bodi bilong man i nidim. Olsem wanem em stap inap tru, yu ken skelim wantaim susu o milk, dispela, ol kaunim tu olsem kaikai inap tru long ol bebi.

Yu mas tingim olsem, taim God bin kisim bek ol Isrel long hap graun bilong Isip, Em bin promisim long bringim ol long wanpela hap graun we susu na hani i ron.

EKSODAS 3:8

Na Mi kam daun long kisim bek ol long han bilong ol Isip, na long bringim ol i kam antap na i kamaut long dispela hap graun na i go long wanpela gutpela na bikpela hap graun, long hap graun i pulap long susu na hani... 

Dispela i minim olsem ol manmeri bilong God bai no sot long ol samting bilong helpim bodi long dispela hap graun. Ol yangpela na ol lapun, tupela wantaim, bai gat saplai bilong kaikai inap tru, olsem susu bilong ol bebi na hani bilong ol bikpela lain. Tasol, yu noken givim hani long ol bebi o ol pikinini husat i no gat wanpela krismas yet, bikos em ken bagarapim laip bilong ol. Olsem na, yu mas givim susu long ol, i no hani. Tru, ol i givim tingting tu olsem ol bikpela lain kisim hani i inap stret tasol.

Baibel i tok olsem, man mas kaikai inap hani tasol, i no planti tumas.

PROVEP 25:16 

Ating yu painim hani pinis, a? Kaikai hamas i inap long yu tasol, nogut yu pulap long en, na trautim dispela.

Sapos yu daunim moa long inap hani, glycemic level (mak bilong suga stap long blut bilong yu) bai go antap na dispela ken mekim yu traut.

Mi laik toktok strong long dispela poin. Sapos ol hani bi i no stap beltru long inapim as tingting bilong stap bilong ol, kain olsem, sapos hani bi man i no gat laik long bagarapim laip bilong em long givim bel long hani bi kwin, sapos ol wok bi tu i no bungim nectar bilong kwin, na sapos kwin fel long karim ol kiau bilong kamapim ol yangpela hani bi bihain, klia tru, i no bung bilong ol tasol bai pinis olgeta, tasol, moa yet olgeta, ol man bai no gat sans bilong kisim gutpela long ol samting bilong hani bilong helpim na oraitim bodi. Ples klia, maski ol kamapim hani pastaim bilong givim kaikai long kwin bilong ol, ol man i kisim gutpela long em tu. Em minim olsem, ol man i ol las lain bilong kisim gutpela long strongpela pasin bilong ol hani bi bilong wokim wok bilong ol wan wan.

Tru, maski yumi toktok long ol narapela samting i stap laip God i wokim olsem ol diwai, ol bulmakau samting, ol pis, ol pik, na ol kakaruk, yu bai luksave olsem las lain bilong kisim gutpela long stap bilong ol, em ol man tu. Ol stap bilong givim ol nid bilong ol man long nid bilong ol long helpim bodi. Na stap bilong ol i gat mining bikos ol i inap long inapim dispela as tingting.

Nau, sapos ol samting i stap laip God i wokim husat i no man, ol stap long wanpela as tingting stret i gutpela moa, wankain samting mas tru long ol man. Man i stap tu long wanpela as tingting stret, o wok, dispela em mas inapim. Na dispela wok em i long wokim wok long God. Man i noken yusim laip bilong em olsem em i no gat as tingting bilong mekim ol samting na em i mekim ol samting i no gutpela bilong helpim. Tasol, em mas yusim em long givim ona long God na long bihainim ol tok strong bilong Em bikos dispela em olgeta wok bilong Em.

Olsem rait i stap pinis long EKLESIASTES 12:13,

Larim yumi harim pinis bilong ol dispela samting olgeta. Pret long God, na holimpas ol tok strong bilong Em. Long wanem, dispela em i wok stret olgeta bilong man.

Olgeta wok bilong man em i long wokim wok long God, Em husat i kamapim laip long nating. Laip na stap bilong yumi, ol i stap dinau bilong yumi long Em.

APOSEL 17:28 i tok,

Long wanem, insait long Em yumi stap laip, na muv, na gat laip bilong yumi…

Olsem na, em i stretpela tasol olsem yumi yusim ol laip bilong yumi long wokim wok long Em husat i kamapim yumi long nating. Bikos sapos Em no stap, yumi bai no stap hia long dispela graun.

Tasol, ol man bipo i no bin luksave long em, olsem na ol bin kilim Em dai, dispela Pikinini Man bilong God na Em husat bin kamapim laip bilong yumi.

APOSEL 3:15

Na yupela i kilim Hetman bilong laip, husat God i bin kirapim long dai, we mipela em ol witnes long en.

Ol no bin soim pasin bilong laikim tru na givim tenkyu long Bikpela Jisas Kraist na ol no bin wokim wok long Em, tasol ol bin kilim Em i dai tu. 

Tru tumas, em bai nogut tru sapos yumi fel long klia long as tingting bilong stap bilong yumi, na sapos yumi bai no inap long painimaut mining bilong ol laip bilong yumi, nogut yumi kamap tasol olsem ol man husat i no wokim wok na ol man i stap nating, o, nogut, ol man bilong bihainim ol laik nogut.

Long klia long mining bilong laip, em i long save pastaim long as tingting bilong stap bilong yumi na tu long ol wok yumi mas inapim. Na em i insait long pasin bilong inapim ol wok bilong yumi na inapim ol as tingting bilong wokim yumi, we ol laip bilong yumi bai gat mining. 

Olsem ol man, as tingting bilong wokim yumi na olgeta wok bilong yumi, em i long wokim wok long God. Dispela wok em i wanem samting i givim mining long ol laip bilong yumi. Sapos em i no stap, ol laip bilong yumi bai no gat as tingting bilong wokim na mining. Olsem na, sapos yumi gat laik olsem ol laip bilong yumi bai gat as tingting bilong wokim na mining, yumi mas yusim em long wokim wok long God. Na wokim wok long God, em i minim givim ona long Em na bihainim ol tok strong bilong Em. 

God ken blesim yu! 

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: