God I Baim Bek, God I Givim Gutpela Pe

September 27, 2020 0 Ol Toktok long Dispela


Trupela God husat Baibel i toktok long en em i wanpela God husat inap lukluk tu long ol samting i laik kam yet. Bikos long dispela pawa, Em inap long redim ol samting bilong stretim o pasim dispela nogut i laik kam long man.

Larim mi givim yu wanpela piksa bilong pruvim poin bilong mi. Wanpela ensinia husat bin wokim wanpela masin o wanpela ensin, em gat olgeta save long sait bilong ol samting dispela wok bilong em i ken mekim, strong bilong em long wokim wok, na ol mak bilong strong bilong em, bikos em dispela wan husat bin makim na putim olgeta hap bilong em wantaim. Olsem man bilong wokim em, em tu save long stretpela pasin bilong yusim na lukautim em, olsem na, em i redim wanpela buk bilong toksave bilong skulim ol husat laik yusim em long kisim gutpela samting olgeta dispela masin ken givim. Kain olsem, taim ol i bihainim ol pasin i orait na i tambu long mekim i stap insait long buk.

Em stap ples klia olsem bipo ensinia bin pinisim samting em wokim, taim em inap lukim ol samting long taim bihain, em tingim pinis ol dispela hevi i ken kamap taim masin i go olpela, na sapos man bilong yusim em i no lukaut gut na i no bihainim ol toksave bilong em. Na sapos ensin fel o wok kranki, buk bilong ol toksave tu i givim ol isi rot bilong stretim na wanpela lista bilong ol lain bilong stretim masin husat i gat gutpela nem na yu inap bilip long en husat inap stretim bagarap.

God Em i wanpela ensinia tu tasol Em i no ensinia nating bikos Em i dispela Wan husat i wokim ol ensinia. Taim Em yet i kamapim man long nating, save tru, gutpela tingting, save bilong wokim samting, na pasin bilong lukluk long taim bihain bilong Em, ol i no gat wanmak. Yu no inap skelim wanpela samting wantaim ol. Na laikim tru bilong Em long man, wok bilong Em i nambawan tru, em klia tru olgeta. Wanpela pruf bilong dispela em i olsem. Bipo God bin kamapim man long nating, Em bin klia tru pastaim olsem man bai gat wanpela gutpela hap bilong sindaun we olgeta nid bilong em i stap redi pinis na em i inap kisim. Na dispela em dispela graun. 

God bin gat laik olsem dispela graun bai kamap hap bilong stap bilong man. Olsem rait i stap pinis long APOSEL 17:26,

Na Em i bin wokim long wanpela blut olgeta kantri bilong ol man bilong stap long olgeta hap bilong pes bilong dispela graun, na Em i bin pasim tok long Em yet long ol taim bipo Em i bin makim, na long ol hap arere bilong ol bilong stap.

God i save long ol samting Em i wokim insait na ausait wantaim, stat long ol samting bilong ol i stap ples klia olgeta inap long ol samting liklik tru olgeta. Em save long olgeta wan wan hap bilong man, olsem ol pasin bilong em i strong na i no strong, ol samting em ken mekim na ol mak bilong ol pasin bilong em, na tu ol rot bilong pasin em ken mekim taim wanpela kain samting i kamap.

Tasol i no olsem wanpela ensin man i wokim, husat wok bilong em i gat nid long wok bilong man, dispela man God i bin kamapim long nating, em inap amamas long sampela mak bilong pasin bilong stap fri. Em inap mekim ol samting long tingting bilong em yet bikos narapela long givim em ol pawa bilong skelim, God bin givim em free will (laik bilong em yet) tu. 

Tasol, dispela pasin bilong stap fri, tru tru em i no olgeta bikos i gat sampela pasin i orait na i tambu, ol dispela, God bin putim long ai bilong em. God bin givim em tu wanpela set bilong ol lo em nid long bihainim na wanpela lista bilong ol tok lukaut na ol samting bilong pasim nogut, em nid long was gut long en. Na olgeta dispela Em raitim pinis long “buk bilong ol toksave” bilong Em, dispela em Baibel. Wantaim pasin bilong stap fri, i gat dispela save olsem sapos em no bihainim tok, i gat ol mekim save bilong kamap bihain, long wankain pasin olsem i gat ol gutpela pe sapos em makim long bihainim. Tasol olsem tasol, dispela tingting bilong bihainim o sakim tok, em stap long rait bilong em bikos em gat free will. 

God bin lukim dispela sans olsem nogut man yusim kranki na yusim long pasin nogut free will bilong em. Yumi mas tingim olsem wanpela bilong ol pasin bilong God, em i olsem. Em gat dispela pawa bilong lukim ol samting bipo ol i kamap. Tru tru, olsem long stori bilong man, Em save long em long stat bilong em inap long pinis, maski pinis i laik kam yet. 

Olsem rait i stap pinis long AISEA 46:9-10, 

9 Tingting gen long ol samting bilong bipo tru, long wanem Mi stap God na i no gat narapela i stap. Mi stap God na i no gat narapela i olsem Mi. 
10 Mi tokaut klia long pinis bilong ol samting long stat bilong ol samting inap long nau, na ol samting i no bin kamap yet inap long bipo tru. Na Mi tok olsem, Tok helpim bilong Mi bai stap strong na bai Mi mekim i kamap olgeta laik bilong Mi.

Long ol dispela ves, God bin toktok long Em Yet, pawa bilong Em, na strong bilong Em, olsem yu no inap skelim ol wantaim ol narapela. Olsem Em i tok, i no gat wanpela olsem Em. I no gat wanpela inap kamap wanmak bilong Em long pawa, Pikinini Man bilong Em tu i no inap. Long wanem, God wan inap tokaut long pinis i kam long stat. 

God save wanem samting bai kamap long taim bihain. God bin lukim bipo dispela sans olsem man ken yusim free will bilong em taim em no yusim tingting gut, olsem em bai givim baksait long ol samting bilong pasim nogut na ol tok lukaut bilong Em, sakim tok bilong Em long ol pasin i orait na i tambu, na bihain, pundaun long sin. Tasol i no olsem ensinia nating husat i bisi na wari long samting em i wokim, husat inap tasol long redim wanpela buk bilong ol toksave na givim tingting long sait bilong ol lain bilong stretim masin, laikim tru na sori bilong God long man, yu no inap skelim. Tru, taim God i no kamapim yet man long nating, em i no ples bilong sindaun bilong em tasol, God bin redim, tasol tu dispela sakrifais i moa long inap bilong baim bek em taim em pundaun long pasin i pulap long sin. Na dispela i no narapela long Bikpela Jisas Kraist. 

Klia tru, dispela tok tru bilong Baibel i stiaim wanpela long askim dispela askim, “Ating em minim olsem God bin makim bipo pinis long stat yet olsem Bikpela Jisas Kraist bai soim Em Yet ples klia long bodi bilong baim bek man long ol sin?” 

God i givim bekim long dispela askim insait long REVELESEN 5:9. Dispela i tok,

Na ol i singim wanpela nupela singsing, i spik, Yu gat namba inap bilong kisim dispela buk, na bilong opim ol samting bilong pasim bilong en. Long wanem, ol i bin kilim Yu i dai, na Yu bin baim bek mipela i go long God long blut bilong Yu ausait long olgeta wan wan kandre, na tok ples, na lain manmeri, na kantri. 

Ol hap tok “yu” na “bilong yu” insait long ves i toktok long Bikpela Jisas Kraist. Ol bin kilim Em i dai, na long wok bilong blut bilong Em, Em bin baim bek olgeta wan wan kandre na tok ples, olgeta wan wan lain manmeri na kantri. 

Ol bin kilim Em i dai long wanem taim? 

REVELESEN 13:8 

Na olgeta husat i stap antap long dispela graun bai lotuim em, husat God i no raitim nem bilong ol insait long buk bilong laip bilong Pikinini Sipsip ol i kilim i dai long stat bilong ol as ston bilong dispela graun. 

Pikinini Sipsip, husat em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist, “ol i kilim i dai long stat bilong ol as ston bilong dispela graun.” Dispela hap tok “long stat bilong ol as ston bilong dispela graun” i minim dispela taim God kamapim yet long nating dispela graun, i minim olsem, man i no stap yet long dispela taim. Tasol long dispela taim bipo yet, God bin lukim pinis dispela nid long wanpela Redeemer (Man bilong Baim Bek) bikos Em bin lukim dispela sans olsem man bai pundaun long pasin bilong brukim lo bihain. Dispela Redeemer em i Pikinini Sipsip, husat em piksa bilong Bikpela Jisas Kraist, husat God bin makim olsem ol bai kilim i dai long dispela taim God wokim dispela graun.

Narapela long Em gat dispela pawa bilong tokaut long sait bilong pinis long stat, God tu bin tok long Aisea 46:10, “Tok helpim bilong Mi bai stap strong na bai Mi mekim i kamap olgeta laik bilong Mi.” Dispela em wanpela toktok bilong God i gat bikpela namba tru, bikos dispela “laik” em i het tok bilong stap bilong yumi. Em i as bilong stap bilong yumi, long amamasim bel bilong Em husat bin kamapim yumi long nating. 

REVELESEN 4:11

Yu gat namba inap, O Bikpela, long kisim glori na ona na pawa. Long wanem, Yu bin kamapim long nating olgeta samting, na bilong amamasim bel bilong Yu ol i stap na Yu bin kamapim ol long nating. 

Dispela olgeta samting i stap, God bin kamapim long nating bilong amamasim bel bilong Em husat bin kamapim yumi long nating. Na yumi save olsem i no gat nogut insait long amamas bilong Em.

Ol sekreteri bilong lida bilong wanpela kantri, taim ol manmeri husat i no amamas olsem wanem ol wokim ol wok bilong ol, i salensim ol long lusim ol wok bilong ol, tasol ol no laik lusim, planti taim yumi harim ol i tok olsem ol i wokim wok bilong bihainim gutpela amamas bilong lidaman. Em minim, lidaman wan tasol inap rausim ol long ofis bikos em dispela wan husat bin putim ol. Tasol i no olsem gutpela amamas bilong lidaman bilong wanpela kantri husat ken stap rong, gutpela amamas bilong God I Gat Olgeta Strong i no inap stap rong. Oltaim yumi bai stap orait sapos yumi stap bilong bihainim gutpela amamas bilong Em husat bin kamapim yumi long nating.

Olsem ol samting God i kamapim long nating, gutpela samting olgeta yumi inap mekim, em i long soim Em pilim bilong yumi bilong givim tenkyu bilong tingim stap bilong yumi na bilong tingim dispela Pikinini Sipsip husat Em bin redim, husat ol bin kilim i dai long stat bilong wokim dispela graun. Bikos long wok bilong blut bilong Em, God bin kisim bek yumi long ol sin. Gen, Pikinini Sipsip em piksa bilong Pikinini Man bilong God, Bikpela Jisas Kraist.

Tasol pasin bilong marimari bilong God i no pinis olsem tasol. Em bin redim tu wanpela gutpela pe long ol husat bai stap laip yet bilong bihainim gutpela amamas bilong Em na long ol husat bai bihainim Em wantaim pasin beltru long ol pasin i orait na i tambu i stap long rait insait long “buk bilong ol toksave” bilong Em, dispela em Baibel. Na gutpela pe bilong Em i no gat skel tu, laip stap oltaim oltaim. God ken painim yumi olgeta inap tru long kisim dispela gutpela pe Em bin promisim. Amen.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: