Trupela Stori bilong Bon bilong Pikinini Man bilong God

July 09, 2019 0 Ol Toktok long Dispela


I gat ol man husat i paul long stori bilong Bikpela Jisas Kraist. Long sait bilong dispela, wanpela bilong ol askim ol man i askim planti taim, em i olsem, Wanem samting bin kamap pastaim, Maria i karim Kraist long pawa bilong Holi Spirit, o Em i bin kamap long bel bilong Papa?

I bihainim tok bilong Baibel, Em i bin kamap long bel bilong Papa, dispela i bin kamap pastaim olgeta. Provep 8:12 i tok,

“Mi save tru mi stap wantaim pasin bilong bihainim save tru, na mi wok long painim save bilong kamapim ol samting i kam long gutpela save."

Save tru bilong God Em i dispela wan i toktok insait long dispela ves. Tasol husat em i save tru bilong God? 1 Korin 1:24 i tok,

“Tasol long ol husat God i singautim, ol Ju na ol Grik wantaim, Kraist em i pawa bilong God, na save tru bilong God."

I yusim dispela hap tok "the" long Tok Inglis, save tru bilong God husat ves i toktok long en em i Kraist. Na long pruvim moa dispela, 1 Korin 2:6-7 i tok,

“Tasol mipela i toktok wantaim save tru namel long ol husat i inap tru. Tasol i no save tru bilong dispela graun, o bilong ol hetman bilong dispela graun, dispela i save kamap samting nating. Tasol mipela i toktok long save tru bilong God insait long wanpela tok hait, yes, save tru i hait, dispela God i makim bipo dispela graun i kamap i go long glori bilong yumi."

Husat em i dispela save tru? 1 Korin 2:8 i tok,

“Dispela i no gat wanpela bilong ol hetman bilong dispela graun i save. Long wanem, sapos ol i bin save long en, ol i no bin gat laik long nilim Bikpela bilong glori long diwai kros."

Olsem na, em i klia stret olsem dispela save tru bilong God em i Bikpela Jisas Kraist. Narapela askim bihain long dispela em i olsem, wanem taim we God i bin kamapim Em? Provep 8:22-27 i tok,

“BIKPELA i bin holimpas mi long stat bilong rot bilong Em bipo long ol wok bilong En bilong bipo. Em i sanapim mi long oltaim oltaim bipo tru, long stat, o long taim dispela graun i no stap yet. Taim ol ples daunbilo i no stap, Em i bringim mi ausait, taim i no gat ol ai bilong wara i sut i pulap tru wantaim wara. Bipo ol maunten i sanap gut, bipo ol liklik maunten i stap, Em i bringim mi ausait, Taim Em i no bin wokim dispela graun yet, o ol ples kunai, o hap bilong das bilong dispela graun i antap tru, Taim Em i redim ol heven, mi stap. Taim Em i putim ol arere raun nabaut antap long pes bilong ples dip,”

Olsem na, save tru i bin stap pinis bipo long God i bin kamapim dispela graun. Bilong pruvim dispela moa yet, Jon 17:5 i tok,

“Na nau, O Papa, Yu givim glori long Mi wantaim Yu Yet wantaim dispela glori Mi bin gat wantaim Yu bipo long dispela graun i stap."

Em i bin kamap long bel bilong Papa bipo long stat bilong dispela graun. Nau, taim Maria i no bin slip yet wantaim man, Maria i bin karim Em, na Em i bin kamap olsem Jisas, pikinini man bilong Maria. Olsem na, em i klia nau olsem bon bilong Kraist i kam long bel bilong God i bin kamap pastaim. Jon 1:1-3 i tok,

"Long stat Tok i stap, na Tok i stap wantaim God, na Tok Em Yet em i God. Em Yet i stap long stat wantaim God. Em i wokim olgeta samting. Na sapos Em i no wokim, i no gat wanpela samting i kamap."

I gat tupela kain pasin bilong kolim Kraist insait long Baibel: Em i gat nem olsem Pikinini Man bilong God na Pikinini Man bilong man. Bilong wanem Pikinini Man bilong God? Bikos Em i dispela wanpela Pikinini Man husat God i bin kamapim. Tasol, i gat ol lain i no gat gutpela tingting husat bai tok pait olsem, olsem wanem bai God inap karim taim Em i stap olsem wanpela man (i no meri). Sam 94:9 i tok,

“Man i bin wokim ia, ating bai Em i no harim, a? Man i bin wokim ai, ating bai Em i no lukim, a?"

Sapos God i bin kamapim ol ai inap lukluk, ol ia inap harim, na bel bilong wanpela meri, bai Em no inap karim, o? I no gat wanpela man i gat namba inap long askim long olsem wanem bai God mekim olsem. Sapos Em i laik kamapim pikinini, larim em olsem.

Em bin tok, “Yu Pikinini Man bilong mi, dispela de Mi bin kamapim Yu." Olsem na, i no Maria i bin kamapim dispela. Wanem samting stret? Dispela Em i dispela Pikinini Man bilong God. Insait long stap bilong Em olsem spirit, Kraist Em i dispela Pikinini Man bilong God, tasol long bodi sait bilong Em, Em i Pikinini Man bilong Maria. Em i gat ol nem olsem Pikinini Man bilong God na Pikinini Man bilong man. Pikinini Man bilong man Em i dispela bodi, tasol Pikinini Man bilong God Em i dispela spirit i stap insait long bodi bilong man. Kolosi 2:9 i tok,

“Long wanem, insait long Em olgeta pulap bilong God olgeta i stap insait long wanpela bodi."

Yumi mas klia tru olsem i gat wanpela Pikinini Man bilong God husat i stap insait long dispela bodi. Pikinini man bilong Maria Em i dispela mit o bodi. Dispela bodi i no wankain long spirit i bilong Kraist. Hibru 10:5 i tok,

“Olsem na taim Em i kam long dispela graun, Em i tok...”

Em i minim olsem Em i no bin kamap long hia. Em i kam insait long dispela graun. Long go yet long dispela ves...

“ ... Sakrifais na ofa Yu no laikim, tasol wanpela bodi Yu bin redim long Mi."

Bodi i bin kam long dispela graun tasol, dispela husat i bin kam insait long dispela graun i no kam long dispela graun. Em i no bilong dispela graun. Askim i olsem, Em i bin kam long we? Jon 6:38 i tok,

“Long wanem, Mi kam daun long heven, i no bilong wokim laik bilong Mi Yet, tasol laik bilong Em husat i salim Mi."

Dispela em i tok hait: Em bin i kam daun long heven. Em bin i kam long we insait long heven? Jon 13:3 i tok,

“Taim Jisas i save long Papa i bin givim olgeta samting long han bilong Em, na long Em i kam long God, na Em i go long God.”

Jon 1:18 i tok,

“I no gat man i bin lukim God long wanpela taim, dispela wanpela Pikinini Man tasol Em i kamapim, husat i stap long bros bilong Papa, Em i bin tokaut long Em,"

Em bin i kam long bros bilong Papa. Papa bin kamapim Em. Na bihain long dispela, i kam long heven, Em bin kam insait long dispela graun. Em bin kisim wanpela bodi bilong man God i bin redim long Em taim Em bin kam daun. Dispela em i stori bilong Bikpela bilong yumi.

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: