Wanem Taim Baptais i No Stretpela na i No Trupela?

July 20, 2019 , 0 Ol Toktok long Dispela


Wanpela man husat bin kisim baptais long wara long lotu bilong en bipo, em i nidim long go insait long baptais long wara gen sapos em i laik long kamap wanpela memba bilong Sios bilong God Intenesenel, a?

Pastaim tru, yumi ken tingim tokaut bilong Bikpela Jisas Kraist insait long Mak 7:7, dispela i tok,

Tasol ol i lotuim Mi nating, taim ol i skulim ol man long ol tok strong bilong ol man na tok em ol skul bilong God.

Em i stap ples klia tru, moa yet long dispela taim, olsem i gat ol lotu lain husat i no skulim ol tok strong bilong God stret olgeta. Tasol, ol i skulim ol tok strong bilong ol man. Dispela i olsem maski Rait Holi i givim strongpela tok lukaut olsem yumi noken skruim o rausim wanpela samting long wanem samting God i toktok long en na wanem samting Em i laik long inapim.

PROVEP 30:5-6 i tok,

5 Olgeta wan wan tok bilong God em i klin. Em i plang long ol husat i putim bilip bilong ol long Em.
6 Yu no ken skruim samting long ol toktok bilong Em, nogut Em i krosim yu, na ol i painimaut pinis yu man bilong giaman.

Wanpela man husat i skruim wanpela samting long tok bilong God, God i kaunim em olsem wanpela man bilong tok giaman.

Pasin bilong planti ol pasta i pulap long giaman nau i olsem, ol i kisim sampela samting i kam long Baibel, nogut wanpela ves, dispela ol i paulim i lusim trupela as bilong en, na bihain ol i abusim ol tok strong bilong ol man wantaim em. Na ol dispela nau em i wanem ol samting ol i skulim na wanem ol samting ol i gat laik long ol man husat i bihainim ol i bilipim.

I winim olgeta man na olgeta narapela samting, em i Baibel, dispela i toktok long yumi long trupela ol skul tok bilong gutnius. Na olsem Baibel i tok, ol man mas mekim fri ol wok long sait bilong ol skul tok bilong Bikpela.

2 KORIN 11:7 i tok,

Ating mi bin mekim samting bilong bagarapim bel taim mi daunim nem bilong mi yet inap long mi ken litimapim yupela, bilong wanem, mi bin autim gutnius bilong God long yupela fri?

Ol man i mas autim gutnius fri. Na bikos baptais em i wanpela hap bilong gutnius, ol man mas givim em fri tu.

Sapos wanpela man i bin kisim baptais bihain long peim wanpela mani, orait, wanem samting em i bin kisim i no wanpela trupela baptais. Em i no trupela bikos em i birua long strongpela tok bilong Baibel.

Taim em i kamap olsem, ating bai yumi askim yet sapos i gat nid long wanpela man long kisim baptais gen wantaim trupela baptais ol i wokim insait long trupela sios bilong Baibel, o? Yes, i gat! Tru tru, yu no kaunim wanpela samting i stap samting nating na i no gat luksave long em.

I gat planti tru ol baptais long taim bilong yumi. Tru tru, olgeta wan wan lotu lain i gat pasin bilong givim baptais bilong em yet. I gat wanpela lotu lain husat i kolim ol yet olsem "Oneness" bikos ol i bilip olsem Papa Em tu Pikinini Man na Pikinini Man Em tu Papa na Papa Em tu Holi Spirit na taim yu tanim em i wankain yet. Ol i no bilip olsem Papa i gat wanpela being i narakain long dispela bilong Pikinini Man na Holi Spirit. Bikos long dispela bilip, dispela lotu lain i save givim baptais long nem bilong Jisas Kraist tasol.

Narapela long dispela, i gat arapela grup, ol lain bilong bilipim Triniti, husat i save givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit. Tasol, maski ol i givim baptais long nem bilong Papa, Pikinini Man na Holi Spirit, ol i gat ol skul tok bilong ol yet, ol man i bin wokim, wankain tasol olsem ol Baptist na ol narapela grup husat ol i kolim "evangelical". Olsem na, baptais bilong ol, long wankain pasin, em i samting nating na i no gat namba.

Tingim olsem sapos yu abusim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man wantaim gutnius, lotu bilong yu long God i kamap samting nating. Em i kamap samting i no gat namba.

Tru tru, pasin holi i antap olgeta dispela yu inap long mekim insait long lotu em i pasin bilong lotuim God. Tasol sapos lotu bilong yu i stap samting nating, orait, olgeta narapela samting yu mekim insait long pasin lotu, olsem baptais bilong yu, ol song bilong yu, ol mani bilong helpim yu givim, i go i go, bai olgeta kamap samting nating. Na wantaim bel hevi, yu bai kamap man bilong kisim hevi long giaman pasin lotu i save skulim ol skul tok na ol tok strong bilong ol man.

Mi laik tok gen, i no olgeta kain baptais i trupela. Taim yu pas long ol tok strong ol man i wokim, dispela i mekim lotu bilong yu kamap samting nating, na baptais bilong yu kamap i no stretpela.

Mi hop mi bin inap long laitim sampela ol tingting i paul. God i ken blesim yupela olgeta!

Tok Lukaut: Ol lain bilong tanim tok bilong mipela ol i lukaut na yusim gut tru save bilong ol taim ol i bin tanim dispela blog i go long Tok Pisin. Tasol, ControversyExtraordinary.com i no tok olsem olgeta infomesen ol i bin tanim i no gat asua bikos long sampela ol samting. Taim i gat sampela asua namel long rait i nambawan tru i stap long tok Inglis na rait ol i bin tanim long Tok Pisin, rait i nambawan tru i stap long tok Inglis i winim narapela oltaim.

0 comments: